منوي اصلي

شارژخاموش کننده

ليست گزارشات آمار و عملكرد سازمان

آمارحوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/89 لغايت 30/8/89

  کل حوادث از تاريخ 1/1/89 لغايت 30 /08/89  شامل  1269 مورد  تعداد ک ادامه...
تاريخ : 89/09/09

آمارحوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/89 لغايت 30/7/89

کل حوادث از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/06/89  شامل  1152 مورد تعداد کل حريقها 665 &nb ادامه...
تاريخ : 89/08/19

آمارحوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/6/89

کل حوادث از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/06/89  شامل 1023 مورد  تعداد کل ادامه...
تاريخ : 89/08/04

آمارحوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/5/89

کل حوادث از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/05/89  شامل 879 مورد   تعداد کل حريقه ادامه...
تاريخ : 89/06/14

آمارحوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/4/89

کل حوادث از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/04/89  شامل  707  مورد   تعداد کل ح ادامه...
تاريخ : 89/05/22

آمارحوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/3/89

کل حوادث از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/03/89  شامل 375  مورد   تعداد کل حريق ادامه...
تاريخ : 89/04/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/02/89

کل حوادث از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/02/89  شامل 239 مورد   تعداد کل حريقها 12 ادامه...
تاريخ : 89/03/09

آمار حوادث سازمان آتش نشاني از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/1/89

  کل حوادث از تاريخ 1/1/89 لغايت 31/01/89  شامل 105  مورد تعداد کل حريقه ادامه...
تاريخ : 89/02/07

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/88 لغايت 29/12/88

کل حوادث از تاريخ 1/1/88 لغايت 29/12/88 شامل 2005  مورد تعداد کل حريقها976   ادامه...
تاريخ : 89/01/17

آمار حوادث سازمان آتش نشاني زاهدان از تاريخ 1/1/88 لغايت 30/11/88

کل حوادث از تاريخ 1/1/88 لغايت 30/11/88 شامل 1847  مورد تعداد کل حريقها891 مورد ادامه...
تاريخ : 88/12/09

صفحه: 151413121110987654321

آخرين تغييرات:85/08/28

 

عضويت خبرنامه

Email: